Вечерна гимназия

Административни услуги

Вечерна профилирана гимназия гр.Сандански


бул.”Свобода”№12 тел.0893605292, e-mail:vg_sandanski@abv.bg www.vg-sandanski.com

График

на учебните часове при провеждане  

на дистанционното обучение

1. 13.30.-14.00

2. 14.10-14.40

3. 14.50-15.20

4. 15.30-16.00

5. 16.10-16.40

6. 16.50-17.20

Дистанционните часове  следват учебната програма за втори учебен срок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Информация за приемане и преместване
  2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
  3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  4. Издаване на диплома за средно образование
  5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  7. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
  8. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
    ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Последна промяна (Сряда, 01 Април 2020 10:25)